FYZ /USDT -- ≈-- -- -- Thấp nhất 24h -- Khối lượng 24h -- Tên token -- FYZ
Mua vào FYZ Khả dụng -- USDT
Gía muaUSDT
≈ --
Số lượngFYZ
Số tiềnUSDT
Bán ra FYZ Khả dụng -- FYZ
Gía bánUSDT
≈ --
Số lượngFYZ
Số tiềnUSDT
0DEC
Price(USDT) Số lượng(FYZ) Total(FYZ)
Gía bình quân giao dịch 0
Total FYZ --
Total USDT --
Order Book
0DEC
Price(USDT) Số lượng(FYZ) Total(FYZ)
Gía bình quân giao dịch 0
Total FYZ --
Total USDT --
Lịch sử giao dịch
Normal order
Xem nhiều thêm