ONT /ETH -- ≈-- -- -- Thấp nhất 24h -- Khối lượng 24h -- Tên token -- ONT
Mua vào ONT Khả dụng -- ETH
Gía muaETH
≈ --
Số lượngONT
Số tiềnETH
Bán ra ONT Khả dụng -- ONT
Gía bánETH
≈ --
Số lượngONT
Số tiềnETH
0DEC
Price(ETH) Số lượng(ONT) Total(ONT)
Gía bình quân giao dịch 0
Total ONT --
Total ETH --
Order Book
0DEC
Price(ETH) Số lượng(ONT) Total(ONT)
Gía bình quân giao dịch 0
Total ONT --
Total ETH --
Lịch sử giao dịch
Normal order
Xem nhiều thêm